adygintour@mail.ru

+7 (8772) 56 88 68

Шыу зекIо мэфи 7 Адыгэ Республикэм

Шыу зекIо мэфи 7 Адыгэ Республикэм
ЗекIоныр зыфэдизыщтыр: мэфи 8, чэщи 7
Нэбгырэ пчъагъэу купым хэтыщтыр: 7 щегъэжьагъэу 12 нэс
Ихьылъагъэ зыфэдэр: псынкIэ
Лъэхъаныр: жъоныгъуакIэм ыкIэм щегъэжьагъэу чъэпыогъум ипэублэ нэс
Уасэр зы нэбгырэм пае: $1640 щегъэжьагъэу

ГущыIап
Шъущымыгъупшэжьын шыу зекIо Адыгэ Республикэм икъушъхьэхэм къащышъожэ. Урысые Федерациер, КъохьэпIэ Кавказ.

Урысые Федерацием ишъолъыр анахь рэхьатхэм ыкIи гупсэфхэм Адыгэ Республикэр ащыщ, Кавказым ичIыпIэу анахь цIыфыбэ зыщыпсэухэрэм ахахьэ. Адыгэхэр (черкесхэр) Кавказым иижъырэ лъэпкъых, тарихъ, культурэ ин яIэх ыкIи чIыопсыр шIу алъэгъу.

ИжъыкIэ къыщыкIэдзагъэу адыгэхэм шыр якIас, адыгабзэкIэ гущыIэу "шым" мэхьэни 2 иI - ныкъылъфыгъэ шыр ыкIи шэу зытесхэр.

Адыгеим икъушъхьэхэм шыу зекIо ащышъушIынэу, пшысэхэмрэ тхыдэжъхэмрэ яхэгъэгу нэlуасэ зыфэшъушIынэу шъукъетэгъэблагъэ.

ТызыдэщыIэщтхэр кIэкIэу
Краснода
Дахъо
Лэгъо-Накъ 
Фишт
Мыекъуапэ

Апэрэ маф
Къ. Краснодар иаэропорт къыщышъупэгъокIых. ПсэупIэу Дахъом нэс шъуащэ, ар Адыгэ РеспубликэмкIэ Мыекъопэ районым ичIыпIэ анахь дахэхэм ащыщ. ХьакIэщым шъурагъэтIысхьэ.

ЯтIонэрэ маф
Шыхэм ыкIи шыоу шъуигъусэщтхэм нэlуасэ шъуафэхъу. Дахъо къушъхьэтхым нэс шыу зекIо. Дахъом дэт хьакIэщым шъукъащэжьы.

Ящэнэрэ маф
Дахъо къушъхьэтхым щегъэжьагъэу Лэгъо-Накъэ къушъхьэ тешъом нэс шыу зекIо. ЗыгъэпсэфыпIэу "Алп" иунэхэм шъурагъэтIысхьэ.

ЯплIэнэрэ маф
ЗыгъэпсэфыпIэу "Алп" щыублагъэу къушъхьэ тешъоу Лэгъо-НакъэкIэ кIоу ыкIи къушъхьэу Фыщт икъэуцупIэ нэсэу шыу зекIу. ЗыгъэпсэфыпIэу "Фыщт" шъурагъэтIысхьэ.

Ятфэнэрэ маф
ЗекIохэм загъэпсэфы. ЗекIо (км 2- 3) Шытхьэлэ ыкIи Черкес уцупIэхэм анэс. ЗыгъэпсэфыпIэу" Фыщт" къэшъогъэзэжьы.

Яхэнэрэ маф
ЗыгъэпсэфыпIэу "Фыщт" щегъэжьагъэу къушъхьэу Фыщт, псыхъураеу Псынэдах, къэуцупIэу ЦIыцIэ аблэкIэу Лэгъо-Накъэ къушъхьэ тешъом нэсэу шыу зекIу. Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ шъукъащэжьы.

Яблэнэрэ маф
Мыекъуапэ къыщышъокIухьэ. Адыгэ пчыхьэзэхахь.

Яенэрэ маф
Къ. Краснодар иаэропорт шъуащэжьы.

Уасэм хахьэрэр:
ХьакIэщхэм ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэм адэт унэхэм уарысыныр
Мафэм 3-рэ ушхэныр
КукIэ укъащэн-уащэжьыныр
ЗекIо зещакIор
Щыу зещакIор
Программэм тетэу шыум ифэIо-фашIэхэр
Шыхэр бэджэндэу пштэнхэр
Купым пае ыкIи зырызэу бгъэфедэрэ шыу псэуалъэхэр

Уасэм хахьэрэп:
Визэр ыкIи Краснодар нэс къухьэлъатэхэм апкIэ.

 

 

lagoa2

lagoa3

lagoa4

lagoa5

lagoa6

lagoa7

lagoa8

lagoa9

lagoa10

lagoa11

lagoa12

lagoa13

lagoa14

lagoa15

lagoa16

lagoa17

lagoa18

lagoa19

lagoa20

 

Оставить комментарий

ЫшъхьагъкIэ дэкIоен