adygintour@mail.ru

+7 (8772) 56 88 68

Щы зекIо: Iуашъхьэмаф - Мафэ 7

Щы зекIо: Iуашъхьэмаф - Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ
ЗекIоныр зыфэдизыщтыр: мэфи 8, чэщи 7
Нэбгырэ пчъагъэу купым хэтыщтыр: 5 щегъэжьагъэу 8 нэс
Ихьылъагъэ зыфэдэр: Гурыт
Лъэхъаныр: жъоныгъуакIэм ыкIэм щегъэжьагъэу чъэпыогъум ипэублэ нэс
Уасэр зы нэбгырэм пае: $1540 щегъэжьагъэу

ГущыIап
ЗекIо гъэшIэгъон щымэ татесэу Iуашъхьэмафэ къэтыкIохьыщт. Iуашъхьэмафэ Европэм анахь Iуашъхьэ лъагъэу итыр ары, 5642 метрэ.
Мы зекIом чIыпIэ дэхэдэдэхыр тылъэгъущтых: Iуашъхьэхэр, тIоладжэхэр, псыхъохэр, мэзхэр.
ЗекIом купым ригъусэщт Адыгэ хэкум щыщ анахь зещакIо пхъащэр. Ащ Адыгэм итхыдэ, икультурэ ыкIи ихабзэ къытфиIотэщтых.
ЗекIом щы анахь дэгъухэр анахь Iасэхэр тыIыгъэщтых.

ТызыдэщыIэщтхэр кIэкIэу
Минивуд
Зэикъо
Къэрэмхьабл, Къэнжьал
Iуашъхьэмафэ
Нэужьыдзэ
Инал ыкIи Уардэ
Налщыч

ЗекIо програмэр
Апэрэ мафэм къалэу Минивуд дэт къохьылъатэ тIысыпIэм тыщызэIукIэ ыкIи ащ тыкъекIи Адыгэ къуаджэу Зэикъо тэкIо. Ащ зещакIом нэIуасэ тыфэхъущт ыкIи тизекIо зэрэщытыщтым нэIуасэу тыфишIыщт.

АтIуанэрэ мафэм щымэ татесэу къуаджэу Зэикъо къыщытыублэныш мэфи 5 къэтыкIохьыщт. ЧIыпIэ дахэхэу Къэрэмхьабл, Къэнжьал, Iуашъхьэмафэ, Нэужьыдзэ, Инал ыкIи Уардэ тащыIэщт.

Абланэрэ мафэм къалэу Налщыч тэкIо, зыкъыщэтэплъэхьы ыкIи ащ тыкъанэ.

Аиерэ мафэм Минивуд къэтэгъэзэжьи тэбыбыжьы. Гъогу маф.

Уасэм хахьэрэр:
ХьакIэщхэм зы чэщ учIэлъыныр
Мафэм 3-рэ ушхэныр
КукIэ укъащэн-уащэжьыныр
ЗекIо зещакIор
Программэм тетэу шыум ифэIо-фашIэхэр
Шыхэр бэджэндэу пштэнхэр
Купым пае ыкIи зырызэу бгъэфедэрэ шыу псэуалъэхэр

Уасэм хахьэрэп:
Визэр ыкIи Минивуд къухьэлъатэм ипкIэ.

 

elbrus17112017f2

elbrus110022018

elbrus210022018

elbrusa17112017

Оставить комментарий

ЫшъхьагъкIэ дэкIоен