adygintour@mail.ru

+7 (8772) 56 88 68

КIымафэ зекIо зыгъэпсэфыгъу: Адыгэ Республикэм икъушъхьэхэр - Мафэ 7

КIымафэ зекIо зыгъэпсэфыгъу: Адыгэ Республикэм икъушъхьэхэр
ЗекIоныр зыфэдизыщтыр: мэфи 8, чэщи 7
Нэбгырэ пчъагъэу купым хэтыщтыр: 9 щегъэжьагъэу 16 нэс
Хэтын зилъэкIыщтыр: КIэлэцыкIуи ныбжь зиIэхэри
Лъэхъаныр: тыгъэгъазэм щегъэжьагъэу мэзаем нэс
Уасэр зы нэбгырэм пае: $530 щегъэжьагъэу

ГущыIап
Адыгэ Республикэм икъушъхьэхэм кIымафэм дэхэдэдэу мэхъух. Ахэр зэдгъэлъэгъущтых. Ащ ос щычъэхэр (ски) щытшIыщтых. Адыгэ хэкум Адыгэхэр ижъыкIэ къушъхьэм зэращыпсэущтгъэ шIыкIэхэм нэIуасэу тафэхъущт.

ТызыдэщыIэщтхэр кIэкIэу
Краснодар
Адыгэ къуаджэхэр
Мыекъуапэ
Каменномостский, псыхъоу Руфабгъо
Дахъо, ХъымыщкIэй, Гъуазэрыплъ
Лагъо Накъ

ЗекIо програмэр
1 маф
Краснодар икъохьылъатэ тIысыпIэм тыщэзэIукIэ. Ащ тыкъекIи, Мыекъуапэ тыкъакIо. ХьэкIэщым тыкIахьэ.

2 маф
Мыекъуапэ дэт чIыпIэ дахэхэр ыкIи гъэшIэгъоныхэр къэтэкIохьы. Адыгэ Республикэм ипарламентрэ ихькумэтрэ зычIэс унэ, утыкоу Ленин, Щэн-Щэфэн зыщыкIорэ чIыпIэхэр (бэдзэр), Адыгеим и лъэпкъ музей, ГъукIэ Замудин иунэ ыкIи нэмыкIыхэр.

3 маф
Адыгэ Республикэ икъушъхьэ лъэныкъохэм тахахьэ. Къуаджэу Каменномостский тэкIо, ащ аммонитов музеим тыкIахьэ, псыхъоу Шъхьэгуащэ и Хьаджыкъо тIоладжэ зэтэгъэлъэгъу ыкIи псыхъоу Руфабгъо ипсыефэхыпIэхэм такъырекIо. Къуаджэхэу Дахъорэ ХъымыщкIэирэ тадахьэ. ЫтIанэ къуаджэу Гъозэрыплъ тыкъэсы, ащ тыкъанэ.

4 маф
Гъуазэрыплъ зэтэгъэлъэгъух. Гъозэрыплъ щыIэ Кавказ биосфер заповедникым къыщэтэкIохьы. Ос-кухэм татесэу Гъозэрыплъ икъушъхьэхэм къащэтэчъэхьы.

5 маф
ЧIыгу тэIэтыкIыгъэу Лъагъо-Накъэ тэкIо. Азыщ пешерэм тыкIахьэ. Iуашъхьэхэу Ошъутенрэ Фищтрэ кIымафэм ядэхагъэ къэтылъэгъущт. Лагъо-Накъ тет хьакIэщым тыкъэнэ.

6 маф
Ос лъэ-зекIохэм татетэу Лъагъо-Накъэ къыщытыкIохьыщт.

7 маф
Мыекъуапэ къэтэгъэзэжьы. Адыгэ пчъыхьэ зэхахьэ тиIэщт.

8 маф
Краснодар къохьылъытэ тIысыпIэм тэкIожьи тэбыбыжьы. Гъогу маф.

Уасэм хахьэрэр:
ХьакIэщ чIэлъыныр + пчъэдыжьыщхэр
КукIэ укъащэн-уащэжьыныр
ЗекIо зещакIор

Уасэм хахьэрэп:
Визэр ыкIи Краснодар къухьэлъатэм ипкIэ.

НэмыкIхэр
Купэу къэзыкIохьыщтхэм яшIоигъонкIэ програмэмэ зэхъокIынхэр хэтышIэхьын тлъэкIыщт ыкIи джщ фэдэу къохьлъатэкIэ чIыпIэу къызыдэкIощтхэр: Краснодар е Минивуд е Шъачэ зэтыхъокIынхэ тлъэкIыщт.

lagonaki508122017

lagonaki608122017

lagonaki908122017

 

Оставить комментарий

ЫшъхьагъкIэ дэкIоен