adygintour@mail.ru

+7 (8772) 56 88 68

Къушъхьэфачъэ зекIо: Адыгэ Республикэм ичIыпIэ дахэхэр - Мафэ 7

Къушъхьэфачъэ зекIо: Адыгэ Республикэм ичIыпIэ дахэхэр
ЗекIоныр зыфэдизыщтыр: мэфи 8, чэщи 7
Нэбгырэ пчъагъэу купым хэтыщтыр: 9 щегъэжьагъэу 16 нэс
Хэтын зилъэкIыщтыр: КIэлэцыкIуи ныбжь зиIэхэри
Лъэхъаныр: жъоныгъуакIэм ыкIэм щегъэжьагъэу чъэпыогъум ипэублэ нэс
Уасэр зы нэбгырэм пае: $

ГущыIап
Адыгэ Республикэм ит чIыпIэ дахэхэр къушъхьэфачъэхэм татесэу къэтыкIохьыщтых. Адыгэ хэкум Адыгэхэр ижъыкIэ зэращыпсэущтгъэ шIыкIэхэм нэIуасэу тафэхъущт.

ТызыдэщыIэщтхэр кIэкIэу
Краснодар
Адыгэ къуаджэхэр
Мыекъуапэ
Каменномостский, псыхъоу Руфабгъо
Лагъо Накъ
Къуаджэу Сахрай
Псыхъоу Мышъэкъо
Дахъо, ХъымыщкIэй, Гъуазэрыплъ

ЗекIо програмэр
1 маф
Краснодар икъохьылъатэ тIысыпIэм тыщэзэIукIэ. Ащ тыкъекIи, къуаджэу Каменномостский (Хьаджыкъо) тыкъакIо. ХьэкIэщэм тыкIахьэ.

2 маф
Къушъхьэфачъэхэм техникэкIэ наIуасэу тафашIы. ЫтIанэ псыхъоу Шъхьэгуащэ и Хьаджыкъо тIоладжэр ыкIи псыхъоу Руфабгъом ипсыефэхыхэр къушъхьэфачъэкIэ къэтэкIохьых.

3 маф
Iуашъхьэу Лъагъо-Накъэ кукIэ тыдащае. Азыщ пешерэм тыкIахьэ. ЫтIанэ Лъагъо-Накъэ къушъхьэфачъэхэмкIэ тыкъехы километрэ 35 фэдиз къэтэкIу. А гъогум Адыгэ хэкум иIуашъхьэ дахэхэр къэтылъэгъущтых.

4 маф
Къуаджэу Сахрай тэкIо. Ар Iуашъхьэу Тхьачъ илъэныкъо Iут. Псыхъоу Сахрай ипсыефэх зэдгъэлъэгъущт. Джащ фэдэу къушъхьэфачъэхэм татесэу километрэ 2I-рэ къэтыкIущт. ЧIыпIэ гъэшIэгъонхэр ыкIи дахэхэр къэтылъэгъущтых. Чэщым къуаджэу Сахрай (Новопрохладное) тыкъэнэщт.

5 маф
Къуаджэу Каменномостский къэтэгъэзэжьи ащ зыщэтэгъэпсэфы.

6 маф
Псыхъоу Мышъэкъо ичIыпIэ дахэхэр мафэм ренэу лъэсэу къэтыкIохьыщтых.

7 маф
Къуаджэхэуу Дахъо, ХъымыщкIэй, Гъуазэрыплъ кухэмкIэ тащи тэлъэгъух. Гъозэрыплъ испунэ инэу Кавказым итыр къэтэлъэгъу. Гъозэрыплъ мэз дахэм тыкъеплъы. ЫтIанэ ащ къушъхьэфачъэхэм татесэу тыкъекIыш, псыхъоу Шъхьэгуащэ тыригъусэу километрэ 35-рэ фэдиз къэтэкIу, чIыпIэ дахэхэр тлъэгъоу, къуаджэу Дахэ нэс.

8 маф
Краснодар къохьылъытэ тIысыпIэм тэкIожьи тэбыбыжьы. Гъогу маф.

Уасэм хахьэрэр:
ХьакIэщ чIэлъыныр + пчъэдыжьыщхэр
КукIэ укъащэн-уащэжьыныр
ЗекIо зещакIор

Уасэм хахьэрэп:
Визэр ыкIи Краснодар къухьэлъатэм ипкIэ.

НэмыкIхэр
Купэу къэзыкIохьыщтхэм яшIоигъонкIэ програмэмэ зэхъокIынхэр хэтышIэхьын тлъэкIыщт ыкIи джщ фэдэу къохьлъатэкIэ чIыпIэу къызыдэкIощтхэр: Краснодар е Минивуд е Шъачэ зэтыхъокIынхэ тлъэкIыщт.

bikeadygea

Оставить комментарий

ЫшъхьагъкIэ дэкIоен