adygintour@mail.ru

+7 (918) 225-85-16

Адыгэ Республикэм ит Экстрим-парк Мышъэкъо - Мафэ 3

Адыгэ Республикэм ит Экстрим-парк Мышъэкъо
Мы зекIор мыгуаIэу мыщынэрэ цIыфыхэм апай.
ЗекIоныр зыфэдизыщтыр: мэфи 3
Нэбгырэ пчъагъэу купым хэтыщтыр: 9 щегъэжьагъэу 16 нэс
Хэтын зилъэкIыщтыр: Мыщынэхэрэр 
Лъэхъаныр: жъоныгъуакIэм щегъэжьагъэу чъэпыогъум ипэублэ нэс
Уасэр зы нэбгырэм пае: $150 щегъэжьагъэу

Зэрэщытэу уеджэнэу ...