adygintour@mail.ru

+7 (8772) 56 88 68

Адыгэ Республикэм ит Экстрим-парк Мышъэкъо - Мафэ 3

Адыгэ Республикэм ит Экстрим-парк Мышъэкъо
Мы зекIор мыгуаIэу мыщынэрэ цIыфыхэм апай.
ЗекIоныр зыфэдизыщтыр: мэфи 3
Нэбгырэ пчъагъэу купым хэтыщтыр: 9 щегъэжьагъэу 16 нэс
Хэтын зилъэкIыщтыр: Мыщынэхэрэр 
Лъэхъаныр: жъоныгъуакIэм щегъэжьагъэу чъэпыогъум ипэублэ нэс
Уасэр зы нэбгырэм пае: $250 щегъэжьагъэу

Зэрэщытэу уеджэнэу ...