adygintour@mail.ru

+7 (8772) 56 88 68

Хэт тэ

Турист компаниеу "АдыгИнтур"
385000 Адыгэ Республикэ
къ. Мыекъуапэ ур. Курганая 239
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел/факс: +7 8772 56 88 68

Турист компаниеу "Адыг-Интур" туристхэм къаригъэкIохьынэу зекIо (тур) програмэхэр иIэх Адыгэ ХэкумкIэ: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ, Краснодар шъолъырэр ыкIи Ставропол шъолъырэр.

ЗекIо програмэхэу компанием иIэхэр мыщ фэдэх:

Класикэ зекIохэр: природэр, хъышъэр, культурэр ыкIи нэмыкIхэр:

Мафэ 14: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ, Краснодар шъолъырэр ыкIи Ставропол шъолъырэр.
Мафэ 11: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ.
Мафэ 7: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ.
Мафэ 7: Адыгэ Республикэ, Шапсыгъэ хы Iушъор.
Мафэ 7: Адыгэ Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ.

Лъэс зекIохэр:

Мафэ 7: "къушъхьэм къыщежьэу хым нэс",- Адыгеим икъушъхьэхэм къыщежьэу Хы Iушъо Шапсыгъэм нэс.
Мафэ 7: Адыгеим ит къушъхьэу ТхьакI иIэнэгъунэ къэкIохьын ыкIи дэкIоен.
Мафэ 7: Адыгеим икъушъхьэр ыкIи имэзыхэр къэкIохьын.

Щы ЗекIохэр:

Мафэ 7: Iуашъхьэмафэ иIэнэгъунэ щымэ атесыхэу къэкIохьын.

Ос зекIохэр:

Мафэ 7: Адыгэ Республикэм икъушъхьэр.

Къушъхьэфачъэ зекIохэр:

Мафэ 7: Адыгэ Республикэм ичIыпIэ дахэхэр.

Зэпхыныгъэ:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+7 918 225 8516

Оставить комментарий

ЫшъхьагъкIэ дэкIоен